Gwarancja ArtnicoProdukty firmy Artnico są objęte gwarancją na okres:
– 24 miesiące Konsumenci
– 12 miesięcy Przedsiębiorcy
Okres ten jest liczony od daty sprzedaży.
Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej dla Konsumentów. W przypadku przedsiębiorców ma zastosowanie wyłączenie rękojmi przez Mirapol Next sp. z o.o. w oparciu o art. 558 kodeksu cywilnego poprzez ust. 3 tytułu IX Regulaminu Sklepu Internetowego.

Warunki gwarancji


Gwarancja realizowana jest za pośrednictwem sklepu MirapolNext Sp. z.o.o Gdów 669 32-420 Gdów.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie oficjalny dystrybutor produktów Artnico- MirapolNext Sp. z.o.o. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb, prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia reklamowanego produktu do serwisu. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na dostępność części zamiennych.


Gwarancją nie są objęte:
– uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
– uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
– niewłaściwe użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwej instalacji, a także wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Mirapol Next Sp. z.o.o.;
– nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż/instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;
– uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych; przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
– uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;

Jak skontaktować się w celu złożenia reklamacji?


– telefonicznie pod numerem telefonu 12 312 53 10 (koszt połączenia według taryfy operatora),
– za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego poniżej:
Przejdź do formularza reklamacyjnego